Welsh stations miss out on UK Government investment/Llywodraeth y DU yn penderfynu peidio â buddsoddi yng ngorsafoedd Cymru

The Welsh Government has expressed its disappointment after stations on the Wales & Borders network have missed out on UK Government funding, describing it as “the UK Government’s failure to deliver the investment they are responsible for.”

The Welsh Government has also said it is in the early stages of considering alternative funding arrangements for stations that have not been selected.

On 26th February the UK Government confirmed investment in accessibility improvements in rail stations in Great Britain. Ruabon, Haverfordwest and Whitchurch (Shropshire) were all endorsed by the Welsh Government, but have not been selected by the UK Government in the final funding allocations.

Additional regional accessibility improvements at a further 30 stations were endorsed by the Welsh Government but declined by the UK Government.

The schemes selected were lift additions at Grangetown, Llantwit Major (2), Pontypool and Neath, all through joint funding from the Department for Transport, Transport for Wales, and third party funding (for example local authorities).

Part of Transport for Wales’ funding offer could be used to help schemes that have not been selected, though it may have to meet additional costs from approved schemes. The Welsh Government and Transport for Wales are in discussions over this issue.

Ken Skates, Economy, Transport and North Wales Minister, commented:

“It is disappointing that the UK Government has decided to invest in just 4 of the 7 projects we had promoted and offered to match fund.

“I have therefore asked Transport for Wales and rail industry partners to urgently consider the scope for using the matched funding commitment we offered to progress step free access at the excluded stations, under our own direct investment. This is because of the U.K. Government’s failure to deliver the investment they are responsible for.

“Stations with strong community support for step free upgrades have been excluded from funding. Unfortunately it is another example where passengers are set feel the effect of the UK Government’s continuing underinvestment in Welsh railways.”

“Meanwhile, I am pleased that work will go ahead at the four successful stations.”

©Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei siom ar ôl i Lywodraeth y DU benderfynu peidio â rhoi arian i orsafoedd ar rwydwaith Cymru a’r Gororau, gan ei ddisgrifio fel “methiant Llywodraeth y DU i ddarparu’r buddsoddiad y maent yn gyfrifol amdano.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei siom ar ôl i Lywodraeth y DU benderfynu peidio â rhoi arian i orsafoedd ar rwydwaith Cymru a’r Gororau, gan ei ddisgrifio fel “methiant Llywodraeth y DU i ddarparu’r buddsoddiad y maent yn gyfrifol amdano.”

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi dweud ei bod yn y camau cynnar o ystyried trefniadau ariannu gwahanol ar gyfer gorsafoedd nad ydynt wedi’u dewis.

Ar 26 Chwefror, cadarnhaodd Llywodraeth y DU y byddai’n buddsoddi mewn gwelliannau hygyrchedd mewn gorsafoedd rheilffordd ym Mhrydain Fawr. Cafodd Rhiwabon, Hwlffordd a’r Eglwys Wen (Swydd Amwythig) eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, ond nid yw Llywodraeth y DU wedi’u dewis yn y dyraniadau cyllid terfynol.

Cafodd gwelliannau rhanbarthol ychwanegol o ran hygyrchedd mewn 30 o orsafoedd eraill eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ond fe’u gwrthodwyd gan Lywodraeth y DU.

Ymysg y cynlluniau a ddewiswyd oedd ychwanegu lifft yn Grangetown, Llanilltud Fawr (2), Pont-y-pŵl a Chastell-nedd, y cyfan drwy gyllid ar y cyd gan yr Adran Drafnidiaeth, Trafnidiaeth Cymru a chyllid trydydd parti (er enghraifft, awdurdodau lleol).

Gellid defnyddio rhan o gynnig cyllid Trafnidiaeth Cymru i helpu cynlluniau nad ydynt wedi’u dewis, er efallai y bydd yn rhaid cwrdd â chostau ychwanegol drwy’r cynlluniau a gymeradwywyd. Mae Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru yn trafod y mater hwn.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

“Mae’n siomedig mai dim ond 4 o’r 7 prosiect y gwnaethom eu hyrwyddo a chynnig darparu arian cyfatebol ar eu cyfer y mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu buddsoddi ynddynt.

“Felly, rwyf wedi gofyn i Drafnidiaeth Cymru a phartneriaid yn y diwydiant rheilffyrdd ystyried ar frys y posibilrwydd o ddefnyddio’r ymrwymiad arian cyfatebol rydym wedi’i gynnig i symud ymlaen i gynnig mynediad heb risiau yn y gorsafoedd nad ydynt wedi’u cynnwys, yn unol â’n buddsoddiad uniongyrchol ein hunain. Mae hyn oherwydd methiant Llywodraeth y DU i ddarparu’r buddsoddiad y maent yn gyfrifol amdano.

“Mae gorsafoedd sydd â chefnogaeth gref yn y gymuned ar gyfer gwaith uwchraddio heb risiau wedi’u heithrio o’r cyllid. Yn anffodus, mae hon yn enghraifft arall lle mae teithwyr yn teimlo effaith diffyg buddsoddiad parhaus Llywodraeth y DU yn rheilffyrdd Cymru.”

“Yn y cyfamser, rwy’n falch y bydd y gwaith yn mynd yn ei flaen yn y pedair gorsaf lwyddiannus.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.